Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras. I alla beslut som rör barn, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 3. ... uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för barnet och i enlighet med andan i artikel 29; Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. ... Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. ... Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Alla barn och unga har de rättigheter som står i barnkonventionen. Ingen får diskrimineras. Det spelar ingen roll vad du har för familj, vilket land du kommer ifrån, vilket språk du talar, vad du tror på, om du är tjej eller kille, om du är homo-, bi- eller heterosexuell, var i landet du bor eller om du har något funktionshinder. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 30 Ett barn, som tillhör en minoritetsgrupp eller ursprungsbefolkning, har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. ... Ingen får dis­ krimineras. Har alla barn rätt att gå i skolan. Alla barn och unga har samma rättigheter. Alla har lika mycket värde – hur olika vi än är. Ingen får diskrimineras. För dig som är mellan 14 och 18 år. räTTIgheT alla barn har samma rättigheter och lika värde. ingen får diskrimineras (artikel 2). Varje barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet och religionsfrihet (artikel 13). maTerIaL dockor. FörBereDeLser tillverka gärna en dockteater/scen tillsammans med barnen. ni kan även skapa dockorna tillsammans, eller Alla barn och unga har samma rättigheter. Det står i barnkonventionen. Ingen får diskrimineras. Det betyder att alla har lika mycket värde – hur olika vi än är. Introduktion till lektionen. Lektionen utgår från barnkonventionens artikel 2 om att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Lektionen består av en uppgift där eleverna börjar med att prata om vad det innebär att alla barn är lika mycket värda. räTTIgheT alla barn har samma rättigheter och lika värde. ingen får diskrimineras (artikel 2). Varje barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet och religionsfrihet (artikel 13). maTerIaL dockor. FörBereDeLser tillverka gärna en dockteater/scen tillsammans med barnen. ni kan även skapa dockorna tillsammans, eller Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av barn och det är varje stats skyldighet att se till att alla barn skyddas mot diskriminering. Artikel 2 slår fast att alla barn har samma grundläggande rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Ingen får diskrimineras. Artikel 3: Barns bästa ska alltid komma i första hand. FN:s barnkonvention säger att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter regler för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Barn har rättigheter. En av huvudprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter är att barn och vuxna har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. ... Alla elever har rätt att vistas i skolan, förskolan och på fritids utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av barn och det är varje stats skyldighet att se till att alla barn skyddas mot diskriminering. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 1 Ett barn – det är varje människa under 18 år. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. FN:s barnkonvention säger att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter regler för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och … Artikel 1 Ett barn – det är varje människa under 18 år. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn med funktionshinder diskrimineras runt om i världen. De ställs ... anpassas till barnet.2 Detta är en förutsättning för att alla barn ska få sina rättigheter till utbildning förverkligade. En skola för alla rekommenderas i ... • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras Ett barn – det är varje människa under 18 år. Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 3. ... Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 3 Barnets bästa ska komma i främsta… Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. ... till exempel har alla barn rätt till utbildning, lek, vila och fritid samt rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete. Trots det arbetar idag ca 160 miljoner barn i världen – ungefär 10 % av alla barn mellan fyra och 15 år. Den innehåller rättigheter för varje barn och gäller alla upp till 18 år. Barnkonventionen handlar om barns rättigheter. Den har 54 delar som kallas artiklar. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av barn och det är varje stats skyldighet att se till att alla barn skyddas mot diskriminering. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. I alla beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och bli lyssnad på. Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. 1. Ett barn är varje människa under 18 år. 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 3. ... alla barn har samma grundläggande rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen ... humant och snabbt sätt. Artikel 11 Ett barn får ... och sitt anseende. ... barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
2017: alla barn har samma rättigheter och lika värde ingen får diskrimineras | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress